Photo gallery

Plant diversity of Saudi Arabia   Home Flora Families  
Flora of Saudi Arabia                                   EPHEDRACEAE

Previous

Next    

\Ephedra foemina

Ephedra foliata

  Previous Next